top of page

Náš program

Přijďte k volbám a podpořte kandidátku NAŠE HRAŠTICE, volte celou stranu č. 2! Bez dostatečného zastoupení v zastupitelstvu jen těžko prosadíme body našeho programu. Na programu jsme spolupracovali společně se sdružením Změna Pro Hraštici - www.zmenaprohrastici.cz. Pokud byste si chtěli stáhnout náš program v elektronické verzi můžete tak učinit ZDE.

Spolková činnost, sport, kultura a volný čas

Naší prioritou následujícího volebního období je výstavba dětského hřiště na vhodném pozemku pod Sokolovnou, kde je potřebný klid a bezpečí před dopravními prostředky. Plocha pozemku je cca 400 m2, což je dostatečný prostor pro umístění potřebného počtu prvků pro nejmenší děti i pro školáky. Výhodou této lokality je nejen blízkost hřišť s umělým i travnatým povrchem, ale také sociální a hygienické zázemí přímo v Sokolovně.

Výrazně podpoříme činnost spolků, které vnímáme jako důležitou oporu vesnického života. Pomůžeme finanční a organizační složkou, aby spolky byly motivovány s novými nápady na akce přicházet a tím se i zvýšila sportovní, společenská a kulturní aktivita v obci. Zároveň budeme udržovat podporu stávajících akcí, jako jsou vyhlášené místní plesy, dny dětí, sportovní dny, dny země, setkání důchodců, pálení čarodějnic a další akce konané sdruženími a spolky v naší obci.

Samospráva

Nebudeme podporovat schválení vzniku nových zástaveb, budeme trvat na zdravém rozvoji v rámci již schváleného územního plánu.

 

Prosadíme, aby v naší obci byly označeny ulice, které lépe pomohou např. záchranné službě a dopravcům najít určené místo na první pokus.

Zdvojení popisných čísel v Malé a Velké Hraštici způsobuje velké komplikace při hledání konkrétních domů. Názvy ulic a označení chatových oblastí nám do budoucna pomohou vyřešit včasné dojezdové časy IZS a zachránit lidské životy.

Voda a kanalizace

Budeme trvat na zachování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví a provozování obce. Dokončíme projekt vlastní čistírny odpadních vod s použitím moderní nízko hlučné a bezemisní technologie.

 

Servis a údržbu ČOV svěříme pouze vyškoleným odborníkům a specialistům na tuto problematiku, čímž zachováme funkčnost a provozuschopnost i pro následující generace.

 

Pitnou vodu budeme odebírat jak z vlastních zdrojů, tak z nedávno dokončeného přivaděče ze Želivky, podle ekonomické náročnosti obou těchto variant. Cílem je mít trvalý dostatek kvalitní pitné vody za co nejméně peněz.

Základní škola a Mateřská škola

Zajistíme, aby naše škola i školka byly atraktivní pro naše občany i okolní rodiny. Získáme prostředky pro správu a údržbu školní budovy i zahrady, pomůžeme zajistit kroužky a aktivity pro děti, aby měly širší možnost výběru aktivit a vyžití.

Přispějeme k lepší informovanosti rodičů a dětí o školních akcích i o akcích pořádaných ostatními spolky k zajištění co největší účasti.

 

Budeme soustavně doplňovat moderní interaktivní pomůcky pro žáky i učitele tak, aby kopírovaly potřeby dnešní doby a pomáhaly dětem s učením i osobním rozvojem. Pomůžeme s nastavením efektivní zpětné vazby od rodičů a návrhy na zlepšení fungování školy jako součásti obce.

Přijďte k volbám!

Volby se konají 23. a 24. září. Podpořte celé naše sdružení s číslem 2. 

Doprava

Výstavbou chodníku po celé délce hlavní komunikace zajistíme základní bezpečnost pro chodce, zejména pro děti, rodiče s dětskými kočárky, seniory nebo osoby se zdravotními kompenzačními pomůckami.

Zlepšíme kvalitu života v obci a snížíme počet dopravních nehod prostřednictvím opravy kritických úseků našich silnic. Rovněž dojde k výraznému zlepšení života motoristů a občanů, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti našich neupravených a zdraví ohrožujících prašných cest.

 

Jsme přesvědčeni, že výstavba cca 1,2 km chodníku a oprava části nedokončených silnic výrazně změní kvalitu a bezpečí života v naší obci a věříme, že tuto změnu uvítají všichni občané. Pomozte nám tuto změnu prosadit i Vy.

Odpady

Teprve v nedávné době se nám společně povedlo dosáhnout doplnění kontejnerů na použitý papír. Bohužel současný stav je stále nedostačující a nevyhovující. Proto chceme podpořit zásadní změnu v systému ukládání odpadu, protože nelze zajistit dostatečný prostor pro rozšíření všech druhů tříděného odpadu na každém stanovišti.

 

V krajním případě navrhneme rozšíření stávajících sběrných míst výstavbou o další zastřešené lokality.

Dopravní obslužnost

Společně se starosty a zastupiteli okolních obcí budeme intenzivně působit na vedení Středočeského kraje a obnovíme odpovídající vlakové a autobusové spojení pro naše děti, pracující, důchodce, občany naší obce i návštěvníky.

Sociální a zdravotní oblast

V rámci zajištění zdravotní a sociální péče v obci zajistíme přítomnost lékaře minimálně jeden den v týdnu pro dospělé i děti.

Budeme spolupracovat s domácí péčí a sociálními službami pro naše občany, kteří tuto pomoc potřebují, včetně pomoci se zajištěním rozvozu obědů a případně i základních potřeb, pokud občané nemají jinou vlastní možnost.

 

Využijeme volné obecní prostory pro občasné poradenství v administrativě, finančních záležitostech nebo v jakékoliv jiné oblasti podle aktuálních potřeb našich občanů.

Komunikace a zapojení obyvatel

Komunikace s občany naší obce je důležitou součástí veřejné správy. Nestačí pouze informovat o rozhodnutí zastupitelstva, je důležité také předávat další důležité informace (upozornění na nečekané události a nebezpečí) či novinky.

Podstatná je pro nás také zpětná vazba našich občanů, kterým budeme naslouchat a společně rozvíjet naši
obec.


Zřídíme moderní informační kanály v naší obci (sociální sítě, online chaty a další formy komunikace s občany obce).
Vytvoříme e-mailovou adresu pro zasílání připomínek a žádostí našich občanů, na které budeme reagovat neodkladně.
Založíme webový obecní kalendář s plánem obecních akcí, kulturních a sportovních akcí, jednáními zastupitelstva a dalšími obecními aktivitami v průběhu celého roku.

Budeme pravidelně vydávat obecní časopis a nadále podporovat
stávající formy obecní komunikace.

Dejte svůj hlas sdružení Naše Hraštice

Volby se konají 23. a 24. září. Podpořte celou naši stranu s číslem 2. 

bottom of page